บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์ จัดอบรมเชิงวิชาการแก่แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และนักเทคโนโลยีหัวใจทรวงอก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า หัวข้อ “Basic ECMO Course” เพื่อให้ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ และนำความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาปรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ชั้น 5 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทั้งนี้ได้รับความกรุณาจากวิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรัตน์ ทองอยู่ สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ พันตรีหญิง อรอุมา เพ่งพินิจ หัวหน้าหออภิบาลอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

S__65036313 S__65036314 S__65036315 S__65036316  S__65036318  S__65036317