บริษัท เอส.เอ็ม.เจ. อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประจำ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ( Product Specialist ) – ECMO ผลิตภัณฑ์ Medos, Novalung ประเทศเยอรมัน
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
• ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ของข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
• อบรมและพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ผู้เกี่ยวข้อง
• นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์เชิงลึกให้แก่ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง
• ดูแลรับผิดชอบการจัดทำแผนการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ECMO ของบริษัท ฯ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, สหเวชศาสตร์, เทคนิคการแพทย์, พยาบาล, กายภาพบำบัด หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาผลิตภัณฑ์และสามารถถ่ายทอดให้กับลูกค้าได้
4. มีใจรักการบริการและพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้ในเกณฑ์ดี
6. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ในเกณฑ์ดี มีทักษะในการนำเสนอที่ดี
7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ / Sales Representative
จำนวน 3 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
• รับผิดชอบงานขายสินค้าที่บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาล, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ร้านค้า และ/หรือบุคคลธรรมดาซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้ยอดขายตามที่บริษัทกำหนดไว้
• นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์, จัดการสาธิตคุณสมบัติของสินค้า, สอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ
3. มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4. มีความกระตือรือร้น มีใจรับงานบริการ
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

วิศวกรโครงการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
สังกัด แผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( เครื่องกล )
3.มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
4.มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.สามารถใช้งานโปรแกรม AUTO CAD ได้
6.สามารถอ่านแบบก่อสร้างและเข้าใจแบบก่อสร้างได้
7.มีความกระตือรือร้น
8.ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ, มีความคิดสร้างสรรค์, รอบคอบและตรงต่อเวลา

วิศวกรโครงการ ประจำ Site งานจังหวัดเชียงราย
จำนวน 1 ตำแหน่ง
สังกัด แผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( เครื่องกล )
4.มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
5.สามารถใช้งานโปรแกรม AUTO CAD ได้
6.สามารถอ่านแบบก่อสร้างและเข้าใจแบบก่อสร้างได้
7.สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้เป็นอย่างดี
8.มีความกระตือรือร้น
9.ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ, มีความคิดสร้างสรรค์, รอบคอบและตรงต่อเวลา
10.ตำแหน่งปฏิบัติงาน ณ จังหวัดเชียงราย

พนักงานเขียนแบบ ( CAD Operator )
จำนวน 1 ตำแหน่ง
สังกัด แผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ
1.เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ขึ้นไปในสาขาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในการทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.สามารถใช้งานโปรแกรม AUTO CAD ได้เป็นอย่างดี
5.สามารถอ่าน เข้าใจแบบก่อสร้าง และถอดแบบได้
6.มีความกระตือรือร้น
7.ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ, มีความคิดสร้างสรรค์, รอบคอบและตรงต่อเวลา

โฟร์แมน
จำนวน 2 ตำแหน่ง
สังกัด แผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ
1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ขึ้นไปในสาขาเครื่องกล, ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถอ่านแบบก่อสร้างและเข้าใจแบบก่อสร้างได้
4. มีความกระตือรือร้น
5.ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ, มีความคิดสร้างสรรค์, รอบคอบและตรงต่อเวลา

join-us