ทีมวิศวกรบริการจากบริษัทฯ พร้อมด้วย Product Manager กลุ่ม Cardiopulmonary & ICU ได้เข้าไปทำการบำรุงรักษาเครื่อง XENIOS  ECMO ประจำปี ณ รพ. รามาธิบดี

36642

36643