Product specialist จากบริษัทฯ ได้เข้าไปแนะนำพร้อมกับสาธิตการใช้งานเครื่องตัดจี้ไฟฟ้ารุ่น BOWA ARC 100 ให้กับบุคลากรจากคลินิกศูนย์การแพทย์พัฒนาในแผนกฉุกเฉิน

S__8765487