บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบแก๊สทางทันตกรรม ผลิตภัณฑ์ DURR Dental ประเทศเยอรมัน สำหรับโครงการอาคารปฎิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย 

ม.แม่ฟ้าหลวง_๑๙๐๙๒๘_0081

เครื่องผลิตอากาศอัดทางทันตกรรม  ( Dental Air Compressor Plant ) – Package Unit from DURR Dental  / Germany

ม.แม่ฟ้าหลวง_๑๙๐๙๒๘_0094

เครื่องผลิตสูญญกาาศทางทันตกรรม ( Dental Suction Plant ) – Package Unit from DURR Dental  / Germany