/
0-2918-6451-4
info@smjip.com
Monday - Saturday : 8.00am - 5.00pm

               บริษัท ฯได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดหาและติดตั้งเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ ( Medical Vacuum Pump ) ผลิตภัณฑ์ OHIO ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่น S25-N จำนวน 3 เครื่อง และภายหลังการติดตั้งบริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากคณะ ฯ ให้เป็นผู้ตรวจสอบบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างครบวงจรและได้มาตรฐาน

 

ศูนย์หัวใจมข

ระบบกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน (Waste Anesthetic Gas Disposal System) เป็นระบบเพื่อกำจัดยาดมสลบส่วนเกินจากเครื่องให้ยาดมสลบออกไปยังนอกห้องผ่าตัดและออกนอกตัวอาคาร ระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี 2 ลักษณะแยกตามแหล่งกำเนิด ได้แก่

 1. ระบบ Evacuation 

     ระบบนี้ใช้แหล่งกำเนิดจากเครื่องผลิตสุญญากาศในการกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน ส่งไปยังหัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ ( Wall Outlet ) ทั้งนี้ตามมาตรฐาน NFPA 99 เครื่องผลิตสุญญกาศดังกล่าวต้องเป็นคนละแหล่งจ่ายกับระบบสุญญากาศทางการแพทย์ และเป็นปั้มชนิด Oil-Less ( ไร้น้ำมัน ) 

wall-outlet-smj

WAGD-1

WAGD-2

2. ระบบกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน (Anesthetic Gas Scavenging System)

            ระบบ Jet Scavenging ตามมาตรฐาน HTM 2022 เป็นระบบที่ใช้แหล่งกำเนิดจากเครื่องอากาศอัดโดยอาศัยระบบอากาศอัดที่ไหลผ่าน Venturi Valve ทำให้เกิดแรงดูด การใช้งานโดยการนำท่อต่อเข้ากับ Adapter สำหรับเสียบเข้ากับ Wall Outlet ทำให้สามารถปรับอัตราการไหลได้และปลายท่ออีกด้านต่อเข้ากับเครื่องดมยาสลบ เมื่อต่อ Adapter เพื่อใช้งานจะปรากฎ code สีเขียวที่ปุ่มแสดงสถานะการทำงาน (Green indicator )ของอุปกรณ์ที่ฝาหน้า แสดงว่าระบบพร้อมทำงาน

                    WAGD-5                               WAGD-4

                    Terminal Unit for ASSS EN Standard                    Terminal Unit for ASSS DIN Standard

WAGD-3

 

บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดหาและติดตั้ง Dental Suction Plant Semi-Dry System ผลิตภัณฑ์ Durr Dental ครบชุด สำหรับโครงการศูนย์ปฏิบัติการซิมูเลชั่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดหาและติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ครบชุด ผลิตภัณฑ์ OHIO ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลและหอผู้ป่วย โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์  

S__98754578

Wall Outlet (OHIO Medical / USA)

รามาธิบดี-2

เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ : Medical Air Compressor Plant ( Package Unit from OHIO Medical / USA )

รามาธิบดี3

เครื่องผลิตอากาศอัดแรงดันสูง : Surgical Air Compressor Plant ( Package Unit from OHIO Medical / USA )

รามาธิบดี

เครื่องผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ : Medical Vacuum Plant ( Package Unit from OHIO Medical / USA )

S__98754577

เครื่องผลิตสูญญากาศสำหรับระบบกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน : WAGD Plant ( Package Unit from OHIO Medical / USA )

 

 

บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนและให้บริการทางทันตกรรม ณ อาคารราชสุดา โดยติดตั้งระบบแก๊สทางทันตกรรม ผลิตภัณฑ์ DURR Dental ครบชุด

เครื่องผลิตอากาศอัดทางทันตกรรม : Dental  Compressed Air ( Package Unit from DURR Dental / Germany )

Dental-TU-2

เครื่องผลิตสูญญากาศทางทันตกรรม : Dental Suction Plant ( Package Unit from DURR Dental / Germany )

Dental-TU_๑๙๐๙๒๘_0037

บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ในการติดตั้งระบบห้องผ่าตัดสำเร็จรูป จำนวน 2 ห้อง ผลิตภัณฑ์ HT LABOR + Hospitaltechnik AG จากประเทศเยอรมัน 

OT-รพหัวใจกทม

OT-รพหัวใจกทม2

บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ในการติดตั้งระบบห้องผ่าตัดสำเร็จรูป จำนวน 4 ห้อง ผลิตภัณฑ์ HT LABOR + Hospitaltechnik AG จากประเทศเยอรมัน 

OT-ศัลยกรรมตกแต่งกมล_๑๙๐๙๒๖_0124

OT-ศัลยกรรมตกแต่งกมล_๑๙๐๙๒๖_0128

 

บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในการติดตั้งระบบห้องผ่าตัดสำเร็จรูปจำนวน 2 ห้อง ผลิตภัณฑ์ HT LABOR + Hospitaltechnik AG  จากประเทศเยอรมัน   

OT-ธรรมศาสตร์_๑๙๐๙๒๖_0033

OT-ธรรมศาสตร์_๑๙๐๙๒๖_0036

OT-ธรรมศาสตร์_๑๙๐๙๒๖_0060

OT-ธรรมศาสตร์_๑๙๐๙๒๗_0048

OT-ธรรมศาสตร์_๑๙๐๙๒๗_0064

บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย ในการติดตั้งระบบห้องผ่าตัดสำเร็จรูป บริเวณห้องผ่าตัดหมายเลข 1,4 ชั้น 3 อาคาร D โดยเป็นผลิตภัณฑ์ HT LABOR + Hospitaltechnik AG ประเทศเยอรมัน 

OT-รพ3

OT-รพ4

 

OT-รพ600

บริษัท ฯ ได้รับการไว้วางใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา ในการติดตั้งระบบห้องผ่าตัดสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ HT LABOR+Hospitaltechnik AG จากประเทศเยอรมัน

OT-กรุงเทพพัทยา_๑๙๐๙๒๖_0001