/
0-2918-6451-4
info@smjip.com
Monday - Saturday : 8.00am - 5.00pm

Welcome to our blog, we will keep you informed

S.M.J. Inter Products » ref.ระบบห้องผ่าตัดสำเร็จรูป

By:
0
บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ซ.ศูนย์วิจัย ในการติดตั้งระบบห้องผ่าตัดสำเร็จรูป บริเวณห้ ...
Read more about this...
By:
0
บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ในการติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ สำหรับห้องผ่าตัด ผลิ ...
Read more about this...